Jaką Biblię wybrać

Strona społeczności chrześcijańskiej

Jaką Biblię wybrać

W tym krótkim artykule chcę odpowiedzieć na pytanie jakie tłumaczenie Biblii kupić do własnego użytku. Przegląd jest subiektywny, są to tylko wybrane tłumaczenia. Pełna lista tłumaczeń Biblii na język polski znajdziecie na stronie Biblie Polskie.

Przekłady które polecamy do codziennego użytku:

 • Biblia SNP – przekład literacki
 • Uwspółcześniona Biblia Gdańska
 • Biblia Ekumeniczna
 • Biblia Poznańska
 • Biblia Warszawska

Biblia SNP – przekład literacki

Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza EIB - Księga Rodzaju

Dokładnie BIBLIA to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza – wydana przez Ewangeliczny Instytut Biblijny. Głównym tłumaczem jest Piotr Zaremba. Obecnie tłumaczenie zdobywające popularność. Wydane w 2016 roku.

Zalety

 • Przekład uwzględniający najnowsze odkrycia archeologiczne
 • Nowoczesny skład tekstu (odnośniki między kolumnami tekstu)
 • Dodatkowe materiały (tabelka informacyjna na początku każdej księgi, nagłówki w tekście, mapy, słownik miar i wag)
 • Współczesny język

Cytaty

Rzymian 11:1

Pytam zatem dalej: Czy Bóg odtrącił swój lud? W żadnym razie. Przecież ja jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z plemienia Beniamina.

Psalm 91:2

Zwraca się do PANA:
Moje schronienie i moja twierdzo!
Nazywa Go swoim Bogiem, bo Mu ufa.

1 Jana 3:4-15

4  Każdy, kto dopuszcza się grzechu, dopuszcza się też bezprawia, bo grzech jest bezprawiem. 
5  A wiecie, że On się pojawił, aby usunąć grzechy. W Nim nie ma grzechu.   
6  Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy, a każdy, kto grzeszy, nie widział Go i nigdy nie poznał.
7  Dzieci, nie dajcie się zwieść! Kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, podobnie jak On.
8  Kto postępuje grzesznie, pochodzi od diabła, gdyż diabeł grzeszy od początku. Syn Boży właśnie po to się pojawił, by położyć kres jego dziełom.   
9  Nikt narodzony z Boga nie postępuje grzesznie, gdyż jest w nim Boże nasienie. Nie jest on w stanie żyć w grzechu, gdyż został zrodzony z Boga.
10  Po tym właśnie rozpoznaje się dzieci Boga oraz dzieci diabła. Mianowicie, kto nie postępuje sprawiedliwie, nie pochodzi od Boga, podobnie jak ten, kto nie kocha swojego brata.   
11  Nowina bowiem, którą słyszeliście od początku, głosi, że mamy się darzyć wzajemną miłością.
12  Nie tak jak Kain, który pochodził od złego i brutalnie zamordował swojego brata. A zamordował go dlatego, że jego własne czyny były złe, czyny zaś jego brata sprawiedliwe. 
13  Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi.
14  My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, ponieważ kochamy braci. Ten, kto nie kocha, trwa w śmierci.
15  Każdy, kto nienawidzi swojego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego.

Mateusza 6:31-33

31 Dlatego nie martwcie się i nie zastanawiajcie: Co będziemy jeść? Co będziemy pić? W co się ubierzemy?
32 O to wszystko kłopoczą się narody. Wasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.
33 Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane.

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Uwspółcześniona Biblia Gdańska - Pierwszy list świętego Pawła do Koryntian

Uwspółcześnienie Biblii Gdańskiej z roku 1632. Uwspółcześnienie dotyczy tylko słownictwa. Mogą wystąpić istotne różnice z przekładami nowszymi (obejmującymi nowe odkrycia archeologiczne itp).

Zalety

 • Nowoczesny skład tekstu (odnośniki między kolumnami tekstu)
 • Współczesny język

Cytaty

Rzymian 11:1

Pytam więc: Czy Bóg odrzucił swój lud? Nie daj Boże! Ja bowiem też jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina.

Psalm 91:2

Będę mówił o PANU: Moja ucieczka i twierdza, mój Bóg, jemu będę ufał.

1 Jana 3:4-15

4 Każdy, kto popełnia grzech, przekracza też prawo, ponieważ grzech jest przekroczeniem prawa.
5 A wiecie, że on się objawił, aby zgładzić nasze grzechy, a w nim nie ma grzechu.
6 Każdy więc, kto w nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał.
7 Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak i on jest sprawiedliwy.
8 Kto popełnia grzech, jest z diabła, gdyż diabeł od początku grzeszy. Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła.
9 Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga.
10 Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła: Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata.
11 To jest przesłanie, które słyszeliście od początku, że mamy się wzajemnie miłować.
12 Nie jak Kain, który pochodził od złego i zabił swego brata. A dlaczego go zabił? Bo jego uczynki były złe, a jego brata sprawiedliwe.
13 Nie dziwcie się, moi bracia, jeśli świat was nienawidzi.
14 My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje brata, pozostaje w śmierci.
15 Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest mordercą, a wiecie, że żaden morderca nie ma życia wiecznego zostającego w sobie.

Mateusza 6:31-33

31 Nie troszczcie się więc, mówiąc: Cóż będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: W co się ubierzemy?
32 Bo o to wszystko poganie zabiegają. Wie bowiem wasz Ojciec niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie.
33 Ale szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane.

Biblia Ekumeniczna

Biblia Ekumeniczna - Psalmy

Dokładna nazwa to: Biblia Ekumeniczna. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy i współczesny przekład. Wydany 2018.

Zalety

 • Przekład uwzględniający najnowsze odkrycia archeologiczne
 • Współczesny język
 • Można kupić wersje z apokryfami lub bez

Biblia Poznańska

Biblia Poznańska - Ewangelia wg Łukasza

Przekład katolicki, lecz napisany bardzo przystępnym językiem. Wydany przez Księgarnie Św. Wojciecha w 1975 roku.

Zalety

 • Współczesny język
 • Dodatkowe materiały (nagłówki w tekście, komentarze – jednak te mogą być zarówno zaletą jak i wadą)

Cytaty

Rzymian 11:1

Pytam więc: Czyżby Bóg odrzucił swój lud? Na pewno nie! Wszak i ja jestem Izraelitą, z rodu Abrahama, z pokolenia Beniamina.

Psalm 91:2

może rzec do Jahwe: „Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu zaufałem!”

1 Jana 3:4-15

4 Każdy, kto popełnia grzech, dopuszcza się bezprawia, grzech bowiem jest bezprawiem.
5 A przecież wiecie, że On objawił się po to, aby zgładzić grzechy; w Nim samym zaś nie ma grzechu.
6 Każdy, kto w Nim trwa, ten nie grzeszy; nikt zaś, kto grzeszy, nie widział Go i nie poznał.
7 Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, ten jest sprawiedliwy, tak jak i On jest sprawiedliwy.
8 Kto popełnia grzech, ten jest [dzieckiem] diabła, ponieważ diabeł grzeszy od początku. Po to właśnie objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła
9 Każdy, kto narodził się z Boga, nie popełnia grzechu, albowiem trwa w nim nasienie Boże; taki człowiek nie może trwać w grzechu, bo narodził się z Boga.
10 Po tym można rozpoznać dzieci Boże i dzieci diabła: każdy, kto nie postępuje sprawiedliwie i nie miłuje brata swego, ten nie pochodzi od Boga.
11 Takie bowiem jest orędzie, które słyszeliście od początku: miłujcie się wzajemnie
12 Nie tak, jak Kain, który był [dzieckiem] Złego i zamordował swego brata. A dlaczego zamordował go? Ponieważ czyny jego były złe, a brata jego sprawiedliwe.
13 Nie dziwcie się, bracia, jeżeli nienawidzi was świat.
14 My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, ponieważ miłujemy braci; a kto nie miłuje, ten trwa w śmierci.
15 Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest mordercą, a wiecie, że żaden morderca nie ma w sobie życia wiecznego.

Mateusza 6:31-33

31 Nie troszczcie się zatem, mówiąc: Co będziemy jedli, albo: Co będziemy pili, albo: W co się ubierzemy,
32 bo o to wszystko zabiegają poganie. A Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.
33 Szukajcie najpierw królestwa [Bożego] i jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam przydane.

Biblia Warszawska

Biblia Warszawska - Ewangelia wg św. Jana

Zwykle nazywana Brytyjką. Bardzo popularny przekład w kościołach protestanckich. Przekład wydawany przez Towarzystwo Biblijne w Polsce w 1975 roku.

Zalety

 • Szeroko używany w kościołach protestanckich

Cytaty

Rzymian 11:1

Pytam więc: Czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież i ja jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina.

Psalm 91:2

Ten mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam.

1 Jana 3:4-15

4 Każdy kto popełnia grzech, i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu.
5 A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma.
6 Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy; każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał.
7 Dzieci, niech was nikt nie zwodzi; kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy.
8 Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. [
9 Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził.
10 Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego.
11 Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować;
12 Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe.
13 Nie dziwcie się, bracia, jeżeli was świat nienawidzi.
14 My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci; kto nie miłuje, pozostaje w śmierci.
15 Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego.

Mateusza 6:31-33

31 Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać?
32 Bo tego wszystkiego poganie szukają; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.
33 Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane.

Podsumowanie

Mając świadomość, że lista jest niepełna i biorę pod uwagę tylko popularne tłumaczenia to jednak odważę się polecić Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Ewangelicznego Instytutu Biblijnego (Biblia EIB) oraz Uwspółcześnioną Biblię Gdańską. Powód jest prosty: nowoczesny język tłumaczenia. Więc jeżeli nadal zadajesz sobie pytanie jakie tłumaczenie biblii wybrać, to wybierz jedną z tych dwóch.

Podobny artykuł: Co to jest Biblia Baptystów?