Pięć prawd

Prawda pierwsza:
BOŻY ZAMIAR – POKÓJ I ŻYCIE

Bóg Cię kocha i stworzył Cię po to, ażeby mieć w Tobie przyjaciela. Pragnie, abyś Go poznał i żył pełnią życia w harmonii z Nim.

Bóg tak umiłował świat, że ofiarował mu swojego jedynego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne
(Ew. Jana 3,16)

Prawda druga:
NASZ PROBLEM – ODDZIELENIE

Twoje grzechy (nieposłuszeństwo Bogu) tworzą przepaść między Tobą a Bogiem. Wynikają one z tego, że Bóg nie stworzył Cię robotem, ale dał wolną wolę, z której człowiek źle korzysta.

Lecz wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem
(Ks. Izajasza 59,2)

Prawda trzecia:
BOŻE ROZWIĄZANIE – JEZUS CHRYSTUS

Pismo Święte wskazuje, że tylko Jezus Chrystus jest pomostem dającym możliwość odnowienia przyjaźni z Bogiem. On umarł na krzyżu zamiast Ciebie i zapłacił za wszystkie Twoje grzechy. Następnie powstał z grobu do życia, aby pokonać dla Ciebie śmierć.

Choć sam nie uczynił nic złego, musiał umrzeć za grzechy popełnione przez nas, aby w ten sposób doprowadzić nas do Boga
(I List Piotra 3,18)

Prawda czwarta:
TWOJA ODPOWIEDŹ – PRZYJŚCIE DO CHRYSTUSA

Aby ofiara Jezusa miała moc w Twoim życiu, podejmij decyzję, aby zaufać Jezusowi jako Twojemu Zbawicielowi i Bogu. Poprzyj ją zaniechaniem popełniania grzechów.

Jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, będziesz zbawiony
(List do Rzymian 10,9)

To jego łaską zostaliście zbawieni, gdy zaufaliście Chrystusowi. Nie jest to waszą zasługą lecz pochodzi od Boga
(List do Efezjan 2,8)

Prawda piąta:
NOWY POCZĄTEK Z JEZUSEM

Zaufanie Jezusowi Chrystusowi, że On przebaczył Ci grzechy, gdy Go o to poprosiłeś, daje początek osobistej więzi z Bogiem

Od tej pory:

Jezus zamieszkał w Twoim życiu: ja jestem w Ojcu, wy we mnie, a ja w was
(Ew. Jana 14,20)

Jezus Cię nigdy nie opuści: Nie zawiodę i nie pozostawię cię nigdy
(List do Hebrajczyków 13,5)

Bóg przebaczył Ci każdy grzech: Bóg przebaczył wam wszystko i pozwolił uczestniczyć w życiu samego Chrystusa, wycofując akt oskarżenia
(List do Kolosan 2, 13-14)

Bóg zapewnia Cię, że teraz masz życie wieczne: Piszę do was, którzy wierzycie w Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne
(I List Jana 5,13)

Jezus daje Ci moc Ducha Świętego, byś mógł pokonywać trudności: A ponieważ moc Ducha Świętego jest teraz siłą naszego życia, więc w każdej dziedzinie poddawajmy się Jego kierownictwu
(List do Galacjan 5, 25)

Jak więc przyjęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej budujcie i umacniajcie się w wierze (List do Kolosan 2, 6-7)