Jesteśmy wspólnotą chrześcijańską ludzi wierzących w Trójcę Świętą: Ojca, Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, poznających Boga przez Jego Słowo – Pismo Święte. Naszym pragnieniem jest osobista i żywa więź z Bogiem oraz doświadczanie miłości i prowadzenia Ducha Świętego.

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem zbawienia i że darem łaski Bożej jest nowe wieczne życie!

Jesteśmy puławskim zborem Kościoła Chrześcijan Baptystów, który działa na mocy Ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej i nie jest sektą ani inną nielegalną organizacją pogwałcającą prawo wolności osobistej obywateli. Kościół Chrześcijan Baptystów ma wielowiekową tradycję na całym świecie, zaś na ziemiach polskich działa od 1844 r.

Nasza Wspólnota utożsamia się z tą częścią Kościoła Powszechnego, którego głową i najwyższą władzą jest sam Pan Jezus Chrystus.

Wierzymy w

  • nieomylność kanonicznej całości Pisma Świętego jako Słowa Bożego,
  • Boga w trzech osobach: Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
  • Synostwo Boże Jezusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z dziewicy Marii,
  • Jego śmierć na krzyżu za grzechy świata i zmartwychwstanie w ciele,
  • Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście,
  • możliwość pojednania się z Bogiem przez wyznanie grzechów i przyjęcie oczyszczenia przez krwawą ofiarę Jezusa Chrystusa,
  • wieczne życie zbawionych i wieczne potępienie grzeszników,
  • wierzymy, że zbawienie wieczne jest dane każdemu, kto narodził się na nowo (Ew. Jana 3,3), czyli przez wiarę przyjął Jezusa Chrystusa do swego życia, jako swojego osobistego Zbawiciela (Rz. 10,9),
  • to, że największym autorytetem i fundamentem naszej wiary oraz przewodnikiem w codziennym życiu zgodnym z wolą Bożą jest Pismo Święte.