Nabożeństwo – Henryk Skrzypkowski

Strona społeczności chrześcijańskiej

Nabożeństwo – Henryk Skrzypkowski

Data:
16 października 2016
Godzina:
17:00
Nauczanie z listu Pawła do Kolosan 3 rozdział. Henryk podkreślił fragment o myśleniu co w górze, nie na ziemi. Główne przesłanie jednak skupiało się w okół praktycznego życia chrześcijanina i Słowa Bożego które powinno być naszą codziennością.


List do Kolosan 3, 1:17

1 Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga.
2 Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi.
3 Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu.
4 Lecz gdy się Chrystus, nasze życie, ukaże, wtedy i wy razem z nim ukażecie się w chwale.
5 Umartwiajcie więc wasze członki, które są na ziemi: nierząd, nieczystość, namiętność, złe żądze i chciwość, która jest bałwochwalstwem;
6 Z powodu których przychodzi gniew Boży na synów nieposłuszeństwa.
7 I wy niegdyś tak postępowaliście, gdy żyliście w nich.
8 Lecz teraz i wy odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złośliwość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z waszych ust.
9 Nie okłamujcie się wzajemnie, skoro zrzuciliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami;
10 A przyodzialiście się w nowego, który się odnawia w poznaniu na obraz tego, który go stworzył.
11 Gdzie nie ma Greka ani Żyda, obrzezanego ani nieobrzezanego, cudzoziemca ani Scyty, niewolnika ani wolnego, ale wszystkim i we wszystkich Chrystus.
12 Tak więc jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość;
13 Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma skargę przeciw drugiemu: jak i Chrystus przebaczył wam, tak i wy.
14 A nade wszystko przyodziejcie się w miłość, która jest więzią doskonałości.
15 A pokój Boży niech rządzi w waszych sercach, do którego też jesteście powołani w jednym ciele. Bądźcie też wdzięczni.
16 Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie ze wszelką mądrością, nauczajcie i napominajcie się wzajemnie przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, z wdzięcznością śpiewając w waszych sercach Panu.
17 A wszystko, co czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przez niego.

Gedeonita

Na nabożeństwie gościliśmy również Andrzeja Kwaśnego – Geodenite. Andrzej w krótkiej prezentacji pokazał misję Gedeonitów (bezpłatna dystrybucja pisma świętego) oraz świadectwa nawrócenia dzięki takim działaniom.