Prorokiem być

Strona społeczności chrześcijańskiej

Prorokiem być

Jezus został objawiony w Księgach Samuela jako Prorok

Jak działa prorok?

  1. obwieszcza przyszłe wydarzenia – całe Pismo wskazuje na dzieło Jezusa do teraz, i w przyszłości. Jego dzieło dziś: Jezus zbawia; dzieło jutra: Jezus powróci.
  2. przekazuje Boże słowa zachęty, wzbudza wiarę – Jezus jest doskonałym mentorem. Przekazując swoją wolę następnym pokoleniom mówił: Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata [Mateusza 28:20]. Najpierw Jezus przekazuje swoją naukę: wam przykazałem; następnie wysyła do pracy, działania: Idźcie i czyńcie; na koniec daje zapewnienie o swoim wsparciu: Ja jestem z wami.
  3. Zapowiada sąd Boży – Jezus przestrzega, by Go nie lekceważyć: Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku [Objawienie 22:11-12].

Co mówi nam dziś Księga Samuela o prorokowaniu? Początek 1 Księgi opisuje narodziny Samuela i oddanie go na służbę do kapłana Heliego. Heli miał dwóch synów, Chofniego i Pinechasa. Byli oni wychowani w domu kapłańskim, w wierzącej rodzinie. Sami zostali ustanowieni kapłanami, jak ich ojciec mieli przestrzegać Prawa i pilnować, by lud był bogobojny. A jak się zachowywali? Kradli mięso przeznaczone na ofiary, współżyli z kobietami, których rolą było usługiwanie przed Namiotem Zgromadzenia, tam gdzie urzędował Heli jako sędzia.

Co Biblia o nich mówi? – synowie Heliego byli nikczemni i nie znali Pana [1 Samuela 2:12]. Tacy ludzie, powołani do służby w Przybytku nie znali Pana! Nie byli zainteresowani uszanowaniem woli Bożej i wiara nie interesowała ich w ogóle.

A co wiemy o młodym Samuelu? Służył Bogu od dzieciństwa, gdy w wieku może 5 lat został oddany Heliemu przez matkę, zgodnie z jej przyrzeczeniem Bogu. Było to więc całe jego życie, nie znał innego świata poza oglądaniem rytuałów i wypełnianiem obowiązków kościelnego, jak np. otwieraniem drzwi do Przybytku [1 Samuela 3:15]. W efekcie Pan przemówił do niego, choć nie były to czasy, w których Bóg mówił.

My mówimy: Znam Pana, Poznałem Pana. Wobec tego, czy to oznacza, że Pan mówi do ciebie? Jeśli nie słyszysz Go, to jak możesz go znać? Bóg dziś przemawia różnymi sposobami, ale robi to w ciszy, gdy wszyscy inni śpią – zaczyna cię wołać: Anno… Andrzeju… Jezus mówił o tych, którzy Go znają: (Pasterzowi) odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, i po imieniu woła owce swoje, i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos [Jana 10:3-4].

Dlaczego to Samuel usłyszał Boży głos? Jak wspomniałem, służył Bogu od dzieciństwa w prosty sposób, tak jak potrafił. Jeśli narodziłeś się na nowo, stałeś się dzieckiem Bożym – zacznij służbę prorocką od prostej służby w miejscu, gdzie stoisz. A do dobrego sługi Pan pośle dobre słowo!

– Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę; wejdź do radości pana swego [Mateusza 25:21]

Jeśli ten artykuł był pomocny jest nam bardzo miło. Jednak uważamy, że relacja z Bogiem nie może polegać jedynie na czytaniu. Dlatego zachęcamy Cię do aktywnego udziału w społeczności chrześcijańskiej.

Znajdź swoją społeczność